۱۳۹۴ تیر ۱۸, پنجشنبه

زن افغانزن اله دست رژيم ها بوده و در جامعه افغانی وفقیر زن را گناهکار و عامل بدبختی مرد می دانند. از ديگر عوامل مهمي كه باعث شده است تا فقر چهره اي زنانه برخود بگيرد مسئله وضع   قوانين  اسلامي در کشور ما است كه به طرزي زن ستيزانه و به منظور وابستگي  اقتصادي زنان به مردان وضع گرديده است .. فراموش نباید گرد که امنیت اجتماعی با  حقوق نیمی از شهروندان جامعه تامین نمی شود. اخلاق اگر برای تثبیت و تداوم خود نیاز به خشونت داشته باشد، خود باید همه عرصه های خشونت را نمایان سازند و روشنگری های خود  را محدود به عرصه گروهی خویش نکنند.. اگر مردم صلح دوست و متنفر از قهر و خشونت در جامعه،  بر خشونت های موجود در همه سطوح چشم بندند و خود راگول بزنند، معنی صلح دوستی و تنفر از خشونت را بد فهمیده اند. اعتراض به خشونت و دفاع از حقوق قربانیان آن مترادف بکارگیری قهر و خشونت نمی باشد. سکوت اگردلیل بر  تآئید نباشد، ولی شرا یط را هم تغییر نخواهد داد. فقرهمچنان يكي ازمهمترين معضلات عصرحاضراست كه ميليون ها انسان را به خود گرفتار كرده است و دراين ميان زنان قربانيان تلخ فقر در جهان به شمار مي روند.هرچند به علّت كمبود اطلاعات درباره ي گروههاي مختلف زنان فقير تحليل اين پديده درافغانستان به خوبي امكان پذيرنيست. امّا همين اطّلاعات محدود نيز نشان دهنده اين واقعيت تكان دهنده و تأسف انگيزاست كه زنان به مراتب بيشتراز مردان از مسئله فقرآسيب مي بينند به امید روز ی که زنان ومردان به حقوق خود نابل ایند که هردو را بنام انسان احترام  کنیم نه اینکه این مرد یا این زن است.


با عرض حرمت ماریا یوسفزی 

                          ماهنامه رهائی زن سری سوم شماره سی و هفتم


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر