۱۳۹۴ اسفند ۱۳, پنجشنبه

قتل یک دختر نوجوان19 ساله در کلن آلمان - شهریار ایازینادا اسم دختر 19ساله کورد عراقی است که ایزدی میباشد. این دختر بخاطر اینکه دردینشان حق ازدواج با غیرازایزدیان را ندارند دیشب دوشنبه 15.2.2016 توسط دایی وپسر خاله اش به قتل رسید.

اما نادا 19ساله که میخواست مثل دیگرانسانها که در این سن شوروحال جوانی را تجربه کند با پسر افغان دوست میشود اما بعد از چند ماه به دلایلی با پسرافغان قطع رابطه میکند اما با پا فشاری پسرافغان روبرو میشود اما حاظر به ادامه این ابطه.نمیشود.


پسرافغان که ازسنتهای دینی این دختر خبرداشت از راه تهدیدوارد میشود به دختر بیچاره میگوید در صورتی که راضی به ادامه دوستی با من نباشی عکسهای دونفره خودمان را برای خانواده ات میفرستم نادا نمی پذیرد وپسر افغان تهدید خود را عملی میکند عکسها به دست خانواده نادا میرسد. خانواده او با پسر خاله ودایی دختر بی پناه تماس میگیرند واز انها میخواهند که جواب رعایت نکردن دین را به دختر بی گناه بدهند.

دایی وپسر خاله از شهر دیگر میرسند تا دختر بی گناهی که فقط به احساساتش جواب مثبت داده ونخواسته بود اسیر سنتها شود را نابود کنند. قاتلان این دختر دیروز بعد از ظهر وقتی نادا را جلوی چشم مادر,خواهر وبرادراو داخل اطاق انداخته اورا زیر بار کتک می گیرند. نادا بیگناه انقدر مظلوم بود که ضربات دایی وپسر خاله اش هم صدای او را در نیاورد کتک خورد وبغض کردو اما خواهر,برادر ومادرصدای ضربات سنگین از داخل اطاق را میشنیدند اما از نادا جیک در نیامد تا اینکه دختر بی گناه چشمانش را بست. انتقال او به بیمارستان نتوانست اورا نجات دهدو قربانی دین ستیزی شد.

خبر از .. شهریار ایازی


ماهنامه رهایی زن سری سوم شماره چهل و سومهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر