۱۳۹۹ خرداد ۱۳, سه‌شنبه

به امید دنیایی که در آن هیچ رومینایی قربانی دست ارتجاع و مغزهای پوسیده ی پرورش یافته ی سیستم های کثیف حاکم نشود.

کاری از مریم "رونیا"رمضانی گیوی

به امید دنیایی که در آن هیچ رومینایی قربانی دست ارتجاع و مغزهای پوسیده ی پرورش یافته ی سیستم های کثیف حاکم نشود.
Maryam ”roniya “  Ramezanigivi


ماهنامه رهائی زن سری سوم شماره هشتاد و دو 
http://rahaizanorg.blogspot.com/2020/05/rahaizan-shomareh-82.html