۱۴۰۱ خرداد ۲۶, پنجشنبه

مردم آبادان، جزیزه مینو، ایران و جهان تسلیت صمیمانه ما را بپذیرید!

 


فاجعه اجتناب پذیر ریزش برج متروپل، باعث شد باز هم مادران داغدار سیاه برتن کنند. به مادران، پدران، خواهران و برادران و دوستان ویاران عزیزانی که زیرآوار بی مسئولیتی صاحبان قدرت، ماهی گندیده ای که به آن حکومت اسلامی میگویند، دست و پا زدند و جانباختند، صمیمانه تسلیت میگیوئیم. یاد تمامی این عزیزان همیشه زنده است و ننگ تاریخ برپیشانی تمامی دست اندرکاران و مسببین این فجایع و نظام متعفنشان تا ابد نقش میبندد.

جای تعجب نیست که مردم آبادان و جزیره مینو که عزیزان بسیاری را دراین فاجعه از دست دادند، خشمگین باشند. بقولی میگویند نخوردیم نان گندم، دیدیم بدست مردم.

در عصر ارتباطات اکثر مردم واکنش و عکس العمل دولتهای دیگر را در سایر نقاط جهان مشاهده کرده اند. در همه جای دنیا در پس چنین سوانحی نه تنها کل نیروهای امداد از سراسر کشور بسیج میشوند بلکه نیروهای نظامی را نیز صرفا برای امداد رسانی به محل اعزام میکنند، حتی از کشورهای دوست و دشمن متخصصین امداد بهمراه سگهای تربیت شده زنده یاب را با آغوش باز میپذیرند.

مردم ایران حق دارند از مادران نظامیان اعزام شده به آبادان بخواهند، که از فرزندانشان پرسند، که پسرم آیا برای امداد رسانی به آبادان اعزام میشوی؟  و نظامیان باید از خود بپرسند چرا فرمانده هانشان ماموریت را نه امداد رسانی بلکه سرکوب مردم داغدار و معترض تعیین کرده اند. سالیان درازیست که وقت آن رسیده است که از فرامین سرکوبگرایانه صاحبان زرو زور و تزویر سرپیچی کرد و به صف عدالتخواهی مردم شریف ایران پیوست و یکپارچه و متحد سرنوشت خود را بدست گیریم.

حمایت فعال و سراسری از اعتراضات حق طلبانه مردم آبادان وظیفه وجدانهای بیدار است.

مینو همتی

دبیر سازمان رهائی زن

29 ماه مه 2022ماهنامه رهائی زن سری سوم شماره صد و چهار منتشر شد

http://rahaizanorg.blogspot.com/2022/05/rahaizan-shomareh-104.html