۱۳۹۶ بهمن ۹, دوشنبه

قاصدان سپیده دمان - شعری از بفشه کمالی
فرزندان آفتاب وستاره
شبنم و سپیده دم 
بهار و شکوفه
باران و درخت
فرزندان کار ودستان پینه بسته
فرزندان رزم و رهایی
فرزندان مقاومت و سرسختی
رهروان ستاره گان‌ سرخ برخاسته درسکوت و ظلمت و سیاهی
فرزندان مردم بی لبخند به پا خاسته
فرزندان نوید دهنده سپیده دمان
فرزندان عشق و رهایی و ایثار
فرزندان آگاهی و شور و شعور
فرزندان مردم بی لبخند
به پا خاستند
مقدمتان گرامی رزمتان پایدار
بنفشه کمالی
۰۸-۰۱-۲۰۱۸

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر