۱۳۹۴ تیر ۲۵, پنجشنبه

نامه هایی برای محمد پیامبریادداشت پیش‌رو روایتی‌ست از رویکردهای کتابی به پژوهش و نگارش امین قضایی؛ مترجم و پژوهشگر علوم انسانی که طی چندروز آینده درقالب الکترونیکی با عنوان «نامه‌هایی برای محمد پیامبر» از سوی گروه انتشارات آزاد ایران منتشر خواهد شد.
این مقاله به بررسی نحوه شکل‌گیری کتابی می‌پردازد که حاصل پژوهش‌هایم درباره شکل گیری و ساختار متن قرآن را با تحت عنوان «نامه هایی برای محمد پیامبر» در خود گردآورده است. مقاله حاضر تلاش می‌کند خلاصه برخی از نتایج این پژوهش را ارائه دهد. با این حال، ارائه مستندات بیشتر و مباحث دقیقتر در این مقال نمی‌گنجد و برای این امر، تنها می توانم خواننده را به کتاب ارجاع دهم.
ماهنامه رهائی زن سری سوم شماره سی و هفتمهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر