۱۳۹۴ تیر ۲۹, دوشنبه

با برداشتن تحریم های هسته ای معجزه ای رخ نخواهد دادشهروندان ایرانی با سرنگونی حکومت ننگین خامنه ای  به حقوق قانونی ورفاه وزندگی می رسند
این روزها با نزدیک شدن به فینال مذاکرات هسته ای همه فکرمی کنند مشکل حکومت ایران با دنیا حل میشود وتمام دنیا خوشبینانه تصور میکنند که درصورت موفقییت ماراتون مذاکرات با جمهوری اسلامی دنیا گلستان شده وخطری
ازطرف تندروهای اسلامی وجود نخواهد داشت واین توافقات دربهبود زندگی روزمره مردم ایران نقش خواهد داشت.
اگرچه بظاهربا برداشته شدن تحریم ها وبا امکان فروش نفت وانجام معاملات بین المللی درآمد زیادی نصیب حاکمان
ایران میشود؛ اما بطورقطع طبق آنچه که در طول عمرجمهوری اسلامی اتفاق افتاده باز علاوه بر فساد ودزدی های
کلان این پول صرف جنگ سوریه؛ عراق ویمن وسایر مقاصد شوم دولتمردان خائن به ملت ایران خواهد شد.
این توافق اگرصورت پذیرد هیچ تاثیری بر وضع حقوق بشر وآزادی بیان وعقیده وزندگی قشر گرفتار درچنگال حاکمان دینی دیکتاتور نخواهد داشت.
کارگران زحمت کش ؛معلمان وسایراقشارآسیب پذیر هیچ بهره ای نخواهند برد ؛وضعیت زندانیان سیاسی ومبارزان گرفتاربند تغییری نخواهد کرد . کودکان کار وخیابانی وزنان ومردان گرفتار اعتیاد وکارتن خواب بهره ای نخواهند داشت ولی درعوض آقازاده ها همچنان سوار بر مرکب میلیاردی تاخت وتاز خواهند کرد.
بلی درموارد مختلف حکومت اسلامی ایران لایق تحریم ومردم بدبخت وفقیر تاوان خواهند داد تا روزی که پیمانه عمر
این حکومت دینی مستبد پر شود؛ شیشه عمر غولی بنام خامنه ای بشکند واین اتفاق نخواهد افتاد مگر با مبارزه همه جانبه وایجاد تشکل های مبارزاتی وقیام احاد مردم ایران ؛ در اینصورت میتوان امیدواربود که سایه شوم فقر ونکبت وفساد ونا امنی از سر ایرانیان برداشته شود.
شادی وامید به جوانان جامعه برمیگردد اگر اسلام لعنتی با همه قوانین شوم ومتحجر درایران عزیزوجود نداشته باشدو
حقوق بشر وشهروندی طبق منشورهای سازمان ملل مانند تمام ممالک پیشرفته ومترقی وآزادی های فردی وگروهی بر کشور حاکم گردد.
به امید آن روزوبه امید نابودی حکومت دیکتاتوری خامنه ای در ایران.


شاهین کاظمی

ماهنامه رهائی زن سری سوم شماره سی و هفتم


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر