۱۳۹۴ بهمن ۱۰, شنبه

سقوط اخلاق حرفه اى در حكومت دينى جمهورى اسلامى ! - شاهین کاظمیدر روزهاى گذشته خبرى از داخل ايران منتشر شد مبنى بر اينكه بخيه هاى صورت يك كودك ٤ساله بدليل عدم توان پرداخت هزينه بيمارستان توسط والدين با دستور پزشك كشيده شده و بيمار خردسال با زخم باز از بيمارستان مرخص شده است ، با اينكه فقر موجود در جامعه ايرانى بويژه در طبقه ضعيف تقريباً همه گير شده و سرمايه هاى ملى نظير نفت بجاى تامين هزينه هاى اوليه مثل درمان رايگان براى شهروندان ايرانى خرج جنگ سوريه و عراق ويمن و.... واهداف تبليغاتى رژيم مذهبى ايران ميشود . موضوع مشكلات زياد اقتصادى خود عامل هزاران بدبختى و مصيبت براى طبقه فقير جامعه هست در اين نيز شكى نيست كه خود جاى هزاران ساعت بحث و مجادله را مى طلبد . من اين اتفاق پيش امده براى كودك صورت شكافته را مى خواهم از منظرى ديگر با هم ببينيم ، از ديدگاه پزشكى و سوگند نامه سقراط وحقوق بشر و پزشكان بدون مرز نگاه كنيم ، حس دردى كه اين كودك براى درمان وبخيه شدن ميكشد كه تا اينجا طبيعى هست كه بايد صورت شكافته شده دوخته شود اما وقتى بخيه زدن تمام ميشود و پزشك مسئول ميفهمد كه والدين كودك عاجز هستند از پرداخت ١٥٠هزار تومان هزينه درمان و در كمال ناباورى و بدونه در نظر گرفتن انسانيت و مسئوليتى پزشكى خود دستور كشيدن بخيه ها را ميدهد كه وقتى از اينجا ماجرا به دردى كه اين كودك معصوم و فقير ميكشد دل هر انسانى به درد ميايد و من با خود انديشيدم و سؤالى هائي در ذهنم إيجاد شد كه :

ايا اين پزشك اگر به پول فكر نميكرد و از نظر اخلاق حرفه اى درمان بيمار را مدنظر قرار ميداد كه بويژه بيمار يك خردسال هست چه اتفاقى در يك بيمارستان دولتى برايش ميافتاد ؟ 

ايا كسى كه ميتواند درد را جاگزين درمان ميكند براى پول طبابت نميكند بلكه تجارت ميكند خودش يك مدل داعش زاده شده در حكومت جمهورى اسلامى نيست ؟


بدونه شك اين شخص تحت تعليم حاكمان مستبد و دزد ايران بوده كه جان مردم از كوچك وبزرگ براى هيچكدام از أفراد حكومتى از رهبر يك دست گرفته تا نوچه هايش اهمييتى ندارد .

و اما !

مردم چرا اين همه ظلم و ستم كه يك از هزاران رسانه اى ميشود برايشان مهم نيست كه بيدار شوند و با إيجاد كمپين هاى مبارزاتى بر دهان اين حاكمان ديكتاتور و فاسد بكوبند و با پيروزى به همه حقوق قانونى و مدنى خود برسند .

به اميد بيدارى ورهائى و نابودى ديكتاتور دينى تهران


ماهنامه رهایی زن سری سوم شماره چهل و دومهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر